विभिन्न उपहार वस्तुहरू, स्मृति चिन्हहरू, र आवश्यक चीजहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।