डिसेम्बर st१
१० AM-12PM $500 हरेक घण्टामा
१२::30० बजे - :00:०० बिहान १TP २ टी २50० हरेक घण्टामा

जनवरी १
१२ PM-2PM $500 हरेक घण्टामा