१,००० पोइन्ट = १TP2T1 स्लट प्ले

प्रत्येक दिन अधिकतम $500 मा न्यूनतम प्ले $5 र माथिको हो। मोचनहरू $5 वृद्धिमा छन्। पूर्ण नियमहरू पुरस्कार केन्द्रमा उपलब्ध छन्।