วันที่ 31 ธันวาคม
10.00 น. - 12.00 น. $500 ทุก ๆ ½ชั่วโมง
12:30 น. – 17:00 น. $250 ทุก ๆ ½ ชั่วโมง

1มกราคม
12:00-14:00 $500 ทุก ๆ ½ ชั่วโมง