Ngày 31 tháng 12
10 AM-12PM $500 cứ ½ giờ một lần
12:30 CH - 5:00 CH $250 cứ ½ giờ một lần

Ngày 1 tháng 1
12 giờ trưa - 2 giờ chiều $500 cứ ½ giờ một lần