Các bản vẽ sẽ được tổ chức mỗi nửa giờ một lần

Một người chiến thắng ghế nóng sẽ được chọn mỗi giờ để nhận giải thưởng

Bản vẽ cho $100 cứ sau nửa giờ