Tay đủ điều kiện cao nhất sẽ nhận được $50 mỗi giờ

Di chuyển $50

Khuyến mãi bằng tay Omaha bắt đầu sau khi trò chơi Omaha hoặc Big Omaha được thành lập với ít nhất 4 khách chơi