1.000 điểm = $1 Slot Play

Chơi tối thiểu là $5 trở lên, tối đa là $500 mỗi ngày. Đổi theo mức tăng $5. Các quy tắc hoàn chỉnh có sẵn tại Trung tâm Phần thưởng.