Kiếm 1.000 Điểm vào ngày 10 tháng 12 để nhận Nồi áp suất.

Bạn giữ nguyên điểm!