Giải thưởng cao nhất lên tới $10.000 Tiền mặt!

Đảm bảo có 50 người chiến thắng tại mỗi giải đấu.

Tất cả các thành viên Phần thưởng đều nhận được một lần tham gia miễn phí vào mỗi giải đấu.

Click Here for the Results to the Slot Tournament on December 7, 2023.