शो दुबै बसिएको वा प्रदर्शन प्रकारको आधारमा स्ट्यान्डि asको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।