घटना बुक गर्न, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् बैठक र घटना पृष्ठ वा हाम्रो बिक्री र खानपान टोलीलाई सिधा कल गर्नुहोस् (7०7) 8 588-70०71१।