कुनै पनि प्रत्यक्ष मनोरन्जन प्रदर्शनहरूमा भाग लिन व्यक्तिहरू २१ बर्ष वा सो भन्दा माथिको हुनुपर्दछ।