कोठा आरक्षित गर्न र होटेलमा बस्न व्यक्तिको उमेर २१ वा सो भन्दा माथि हुनुपर्दछ।