व्यक्तिहरूसँग हुनुपर्दछ र मान्य हुनुपर्दछ, सरकारले जारी गरेको परिचय सबै कार्यक्रमहरूमा भाग लिनको लागि।