आरक्षण रद्द गर्नको लागि hours२ घण्टाको सूचनालाई प्राथमिकता दिइन्छ।