การแสดงมีทั้งแบบนั่งหรือยืนขึ้นอยู่กับประเภทการแสดง