ขอแนะนำให้แจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกการจอง