Kung nakalimutan mo ang iyong personal na Player Card Number o Player Card Account Pin, mangyaring bisitahin ang Rewards Center nang direkta o tumawag sa (707) .588.7100 para sa tulong.