Para sa impormasyong nauugnay sa mga patakaran at alituntunin sa promosyon, mangyaring bisitahin ang Rewards Center o tumawag sa (707) .588.7100 at ang isa sa aming mga kinatawan ay magiging masaya na magbigay ng impormasyon at tulong.