A Perfect Express

Gọi 650-863-4198 hoặc 650-745-8036.

Giá vé: $13

Ghế được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Vui lòng không để các vật dụng cá nhân trên xe buýt.

Chạy hàng ngày

 • 8:00 sáng - Đón tại: Kearny St. tại thánh giá Sacramento St.
  1:00 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 10:30 sáng - Đón tại: Kearny St. tại thánh giá Sacramento St.
  3:30 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 12:00 PM - Đón tại: 16 St. & Mission St.
  12:30 PM - Đón tại: Kearny St. tại thánh giá Sacramento St.
  5:45 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 4:45 Chiều - Đón tại: Kearny St. tại thánh giá Sacramento St.
  10:15 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 8:30 PM - Đón tại: 16 St. & Mission St.
  9:00 PM - Đón tại: Kearny St. tại thánh giá Sacramento St.
  4:00 sáng - Khởi hành Graton Resort & Casino