Dịch vụ xe buýt do A Perfect Express cung cấp.

Giá vé: $15

Gọi 650-863-4198 hoặc 650-745-8036.

Ghế được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Chạy hàng ngày

 • 8:00 sáng - Đón tại: 2750 Geneva Ave McDonald's gần Cow Palace, Daly City
  8:30 sáng - Đón tại: 1 Serramonte Centre by Macy's trên lề đường Callan Blvd., Daly City
  2:00 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 10:00 AM - Đón tại: 2750 Geneva Ave McDonald's gần Cow Palace, Daly City
  10:30 sáng - Đón tại: 1 Serramonte Centre by Macy's trên lề đường Callan Blvd., Daly City
  4:00 chiều - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng ngày

 • 12:00 PM - Đón tại: 2750 Geneva Ave McDonald's gần Cow Palace, Daly City
  12:30 PM - Đón tại: 1 Serramonte Centre by Macy's trên lề đường Callan Blvd., Daly City
  6:00 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng đêm

 • 3:00 chiều - Đón tại: 2750 Geneva Ave McDonald's gần Cow Palace, Daly City
  3:30 chiều - Đón tại: 1 Serramonte Centre by Macy's trên lề đường Callan Blvd., Daly City
  9:00 PM - Khởi hành Graton Resort & Casino

Chạy hàng đêm

 • 7:15 PM - Đón tại: 1 Serramonte Centre by Macy's trên lề đường Callan Blvd, Daly City
  7:30 PM - Đón tại: Mission Street & Wilson Street, Daly City
  1:45 AM - Khởi hành Graton Resort & Casino