Các buổi biểu diễn được cung cấp dưới dạng ngồi hoặc đứng tùy thuộc vào loại chương trình.