Nếu bạn yêu cầu thông tin của mình được gửi qua thư, vui lòng hoàn thành Biểu mẫu Yêu cầu Hoạt động Trò chơi trên Trang Yêu cầu Thông tin Trò chơi của chúng tôi. Xin lưu ý, đơn này phải được công chứng và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ ở cuối biểu mẫu.