Để biết thông tin và đặt phòng lều, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng tại (707)588.7100