Để đặt một sự kiện, vui lòng truy cập Trang Cuộc họp & Sự kiện hoặc gọi trực tiếp cho Nhóm Bán hàng & Dịch vụ ăn uống của chúng tôi theo số (707) 588-7071.