Các cá nhân phải từ 21 tuổi trở lên để tham dự bất kỳ buổi biểu diễn giải trí trực tiếp nào.