Vật nuôi không được phép ở trong khách sạn. Du khách có thể mang theo động vật phục vụ với điều kiện chúng tuân thủ Nguyên tắc ADA.