Nếu bạn quên Số Thẻ Người chơi cá nhân hoặc Mã PIN Tài khoản Thẻ Người chơi, vui lòng truy cập trực tiếp Trung tâm Phần thưởng hoặc gọi (707) .588.7100 để được hỗ trợ.