Thông báo trước 72 giờ được ưu tiên để hủy đặt chỗ.