Các phiếu thưởng chiến thắng có thể được quy ra tiền mặt tại các Trạm đổi vé ở nhiều điểm khác nhau xung quanh sàn trò chơi hoặc với nhân viên thu ngân của chúng tôi.