Máy chủ sòng bạc
ying.vanags@gratonresortcasino.com
 
Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông