Truyền cảm hứng: Kiếm gấp đôi điểm!
Thịnh vượng và may mắn: Kiếm gấp 3 điểm!
Tiền bản quyền: Kiếm 5x điểm!
Chủ tịch: Kiếm 7x Điểm!

Kích hoạt phần thưởng cấp số nhân của bạn tại bất kỳ Kiosk quảng cáo nào. Tất cả các hệ số điểm sẽ được cộng trong vòng 24 giờ. Điểm kiếm được từ poker trực tiếp không đủ điều kiện. Hoàn thành các quy tắc có sẵn tại Trung tâm Phần thưởng.