biểu mẫu yêu cầu thông tin trò chơi

 

  Tên đầu tiên
  Họ
  Địa chỉ email
  Số điện thoại
  Địa chỉ đường phố
  Tp.
  Tiểu bang
  Mã Bưu Chính
  Phần thưởng Graton #
  4 chữ số cuối của An sinh xã hội #
  Năm
  Yêu cầu loại biểu mẫu
  Bình luận thêm

  Lưu ý, khi Yêu cầu chơi trò chơi được xử lý, bạn phải nhận tài liệu tại Phần thưởng Graton
  Trung tâm với một ID hợp lệ. Bạn sẽ nhận được cuộc gọi khi tài liệu của bạn đã sẵn sàng để nhận.

  Nếu bạn yêu cầu thông tin của bạn được gửi qua thư, vui lòng hoàn thành Biểu mẫu yêu cầu hoạt động trò chơi,
  mà phải được công chứng và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ ở cuối biểu mẫu.