biểu mẫu yêu cầu thông tin trò chơi

 

Once Gaming Requests are processed, documents must be picked up at the Graton Rewards Center with a valid ID. You will receive a call when your documents are ready for pick up.

Nếu bạn yêu cầu thông tin của bạn được gửi qua thư, vui lòng hoàn thành Biểu mẫu yêu cầu hoạt động trò chơi, which must be notarized and mailed to the address at the bottom of the form.

  Tên đầu tiên

  Họ

  Địa chỉ email

  Số điện thoại

  Địa chỉ đường phố

  Tp.

  Tiểu bang

  Mã Bưu Chính

  Phần thưởng Graton #

  4 chữ số cuối của An sinh xã hội #

  Năm

  Yêu cầu loại biểu mẫu

  Bình luận thêm