form ng paghiling ng impormasyon sa paglalaro

 

  Pangalan

  Huling pangalan

  Email Address

  Numero ng telepono

  Address ng kalye

  Lungsod

  Estado

  Zip Code

  Mga Gantimpala ng Graton #

  Huling 4 na Digit ng Panseguridad sa Seguridad #

  Taon

  Kahilingan sa Uri ng Form

  Karagdagang Komento

  Tandaan, kapag naproseso na ang Mga Kahilingan sa Paglalaro, dapat kunin ang mga dokumento sa Graton Rewards
  Center na may wastong ID. Makakatanggap ka ng isang tawag kapag handa nang kunin ang iyong mga dokumento.

  Kung kinakailangan mong maipadala ang iyong impormasyon, mangyaring kumpletuhin ang Form ng Kahilingan sa Aktibidad sa Gaming,
  na dapat i-notaryo at ipadala sa koreo sa address sa ilalim ng form.