form ng paghiling ng impormasyon sa paglalaro

 

  Pangalan
  Huling pangalan
  Email Address
  Numero ng telepono
  Address ng kalye
  Lungsod
  Estado
  Zip Code
  Mga Gantimpala ng Graton #
  Huling 4 na Digit ng Panseguridad sa Seguridad #
  Taon
  Kahilingan sa Uri ng Form
  Karagdagang Komento

  Tandaan, kapag naproseso na ang Mga Kahilingan sa Paglalaro, dapat kunin ang mga dokumento sa Graton Rewards
  Center na may wastong ID. Makakatanggap ka ng isang tawag kapag handa nang kunin ang iyong mga dokumento.

  Kung kinakailangan mong maipadala ang iyong impormasyon, mangyaring kumpletuhin ang Form ng Kahilingan sa Aktibidad sa Gaming,
  na dapat i-notaryo at ipadala sa koreo sa address sa ilalim ng form.