Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Graton Resort and Casino (GRC). GRC có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, thêm, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng này, chỉ bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó trên trang web GRC. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web GRC. Để tìm hiểu cách GRC thu thập và sử dụng thông tin, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của chúng tôi được liên kết ở đây bên dưới.

Bấm vào đây để xem GRC Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng.

Đôi khi, GRC có thể thiết lập mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp khác mà GRC tin là đáng tin cậy và đã xác nhận rằng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của họ nhất quán với GRC (gọi chung là “Nhà cung cấp dịch vụ”), cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Agilysys

Dwolla

Everi

Fiserv

FreedomPay

Hệ gen

Thanh toán toàn cầu

IGT

Điểm đánh dấu Trax (markertrax.com)

Microsoft

NCC trực tuyến (nationalcredachek.com)

Chơi AGS

Protiviti (protiviti.com)

Thanh toán theo dõi

Hệ thống Springer-Miller (springermiller.com)