The wellness of our guests and team members is our ultimate priority. Please read our health and safety guidelines below:

  • มาสก์หน้า: All guests are strongly encouraged to wear a face mask.
  • ทำความสะอาดบ่อย: ความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้เพิ่มขึ้นในที่สาธารณะทั้งหมด รวมถึงพื้นที่เล่นเกมและรับประทานอาหาร โดยเน้นที่พื้นผิวที่มีการสัมผัสสูงบ่อยๆ
  • ฆ่าเชื้อด้วยมือ: เครื่องจ่ายเจลทำความสะอาดมือตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทั่วบริเวณที่พัก
  • นโยบาย 21 ปีขึ้นไป: ผู้เข้าพักทุกคนต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าใช้ Graton Resort & Casino ได้ ซึ่งรวมถึงโรงแรมและห้องอาหารทั้งหมด